o nas

 KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA W ZWIĄZKUZ PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Centrum Medyczne EPIMIGREN Krzysztof Nicpoń, ul. Botaniczna 38; 86-031 Osielsko;

 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi przetwarzanymi przez NZOZCentrum Medyczne EPIMIGREN Krzysztof Nicpoń, ul. Botaniczna 38; 86-031 Osielsko można kontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: epimigren.sekretariat@wp.pl lub nr tel. 52-343-60-35;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 1. na podstawie art. 23 i następne Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz

 2. zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 3. w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych;

 2. W przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 1. na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz

 2. w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,

 1. W przypadku, o którym mowa w pkt 5, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych;

 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych;

 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe;

 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 Krzysztof Nicpoń(Administrator)


Nowa metoda terapii w CM Epimigren

tDCS – nowoczesna forma stymulacji mózgu

 

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS, transcranial direct current stimulation) to metoda z powodzeniem wykorzystywana w leczeniu wielu chorób również wówczas, gdy nie chcemy lub nie możemy stosować leczenia farmakologicznego lub innych metod leczniczych:

 1. U dorosłych:

 • w rehabilitacji po udarze lub uszkodzeniach mózgu innego pochodzenia

 • w terapii afazji

 • u osób z objawami otępienia

 • w leczeniu depresji

 • w zaburzeniach lękowych

 • w leczeniu przewlekłego bólu także fibromialgii

 • w leczeniu migreny

 • w leczeniu uzależnień

 1. U dzieci:

 • w mózgowym porażeniu dziecięcym

 • w terapii ADHD i ADD

 • w zaburzeniach rozwoju mowy

 • w problemach z uczeniem się

 • w zaburzeniach emocjonalnych

 • w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych

 1. Z tej formy stymulacji coraz częściej korzystają też osoby zdrowe, chcące poprawić swoją zdolność koncentrowania uwagi, zapamiętywania i uczenia się.

tDCS cieszy się coraz większą popularnością w wielu krajach, ponieważ jest metodą bezbolesną i dobrze tolerowaną zarówno przez dorosłych jak i przez dzieci.

Jak to działa?

tDCS to technika mająca na celu wywołanie pożądanej zmiany aktywności mózgu. Podczas stymulacji wykorzystywany jest słaby prąd o natężeniu 1-2 mA. Pacjent zakłada na głowę specjalny czepek, przy pomocy którego mocuje się na głowie elektrody EEG i przyłącza stymulator.

(tu zdjęcia)

Stymulacja prowadzi do zwiększenia lub zmniejszenia pobudliwości odpowiednich obszarów kory mózgowej w celu poprawy funkcji tych obszarów. Zmiana w spontanicznej aktywności komórek nerwowych jest związana ze zjawiskiem plastyczności mózgu. tDCS prowadzi do wzmacniania połączeń synaptycznych. W praktyce tDCS wzmacnia efekty konkretnych ćwiczeń, które wykonywane są podczas stymulacji lub po jej zakończeniu. Ćwiczenia te są natomiast planowane i prowadzone tak, by wykorzystać potencjał pobudzonych obszarów mózgu.

Czy ta metoda jest bezpieczna?

Tak, jeśli jest prowadzona przez wykwalifikowany personel.

W ośrodkach naukowych na całym świecie prowadzi się wiele badań nad tDCS. Uważa się ją za bezpieczną i z powodzeniem stosuje w wielu ośrodkach w Europie i obu Amerykach. Rezultaty, jakie do tej pory uzyskano w badaniach naukowych pozwalają twierdzić, że wkrótce tDCS może stać się jednym z najbardziej popularnych i skutecznych narzędzi neuromodulacji.

Czy istnieją przeciwskazania do stosowania tDCS?

Tak. Stymulacji nie stosujemy u osób z aktywną epilepsją, z chorobami nowotworowymi, u kobiet w ciąży. Przeciwskazaniem do stymulacji jest też obecność ferromagnetycznych ciał obcych w mózgu tj. klipsów chirurgicznych, rozruszników, implantów mózgu.

Ile trwa i jak są zorganizowane sesje stymulacji?

Stymulacja tDCS w CM Epimigren prowadzona jest pod okiem specjalistów. Każdy pacjent przechodzi wstępną kwalifikację, podczas której lekarz neurolog lub psychiatra ocenia między innymi, czy nie ma przeciwskazań do zastosowania tej metody. Następnie certyfikowany terapeuta tDCS po przeprowadzeniu indywidulanej diagnozy ustala parametry stymulacji.

Zwykle przeprowadza się 10 sesji po około 20-30 minut każda. Terapia trwa 10 dni (od poniedziałku do piątku przez 2 tygodnie) . Podczas sesji pacjent wygodnie siedzi, przez cały czas towarzyszy mu terapeuta. Stymulacja jest bezbolesna. Może pojawić się delikatne mrowienie, zaczerwienienie na skórze w miejscu stymulacji, które ustępuje po zakończeniu sesji. Program stymulacji jest dostosowywany indywidualnie.

Jaki jest koszt stymulacji tDCS?

Koszt jednej terapii wynosi 200 zł.

Co jest wliczone w cenę stymulacji?

 • konsultacja specjalistyczna lekarza neurologa lub psychiatry

 • diagnoza i plan terapii przygotowany przez certyfikowanego terapeutę tDCS (psychologa lub fizjoterapeuty)

 • 10 sesji stymulacji

 • odpowiednio dobrane ćwiczenia prowadzone przez wykwalifikowany personel (psychologa lub fizjoterapeutę)

 

 

Zapraszamy Państwa na najbliższe szkolenie
w dniu 10 kwietnia 2018 (wtorek)

Od godz.. 9:00
Zapisy do dnia 05 kwietnia.2018r.

Informacje o szkoleniach i innych wydarzeniach umieszczamy na naszym profilu na Facebooku.
Zapraszamy!

Adresaci szkolenia

Opiekunowie, psychologowie, logopedzi i terapeuci pracujący z osobami wybudzonymi ze śpiączki, które nie odzyskały pełnej świadomości. W szczególności z osobami w stanie minimalnej świadomości, również zdiagnozowanymi jako osoby w stanie wegetatywnym.

Zakres szkolenia

Opiekunowie / Psychologowie / Logopedzi / Terapeuci

Podstawy teoretyczne neurologii i neurorehabilitacji, możliwa konsultacja neurologiczna - dr n. med. Krzysztof Nicpoń
Szkolenie z zakresu opieki nad pacjentem w kontekście współpracy z systemem C-Eye, możliwa konsultacja (neuro)logopedyczna - mgr Agnieszka Kwiatkowska
Zapoznanie z systemem i obsługą systemu C-Eye
Pełne wyżywienie

Koszt szkolenia

180 PLN - Opiekunowie / Psychologowie / Logopedzi / Terapeuci
W przypadku chęci zgłoszenia udziału w szkoleniu Opiekuna wraz z Pacjentem, prosimy o kontakt z Rejestracją CM Epimigren w celu określenia daty przyjazdu oraz ceny szkolenia. Zalecamy Państwu przyjazd pacjenta do ośrodka z wyprzedzeniem, z uwagi na konieczność adaptacji, która wpłynie pozytywnie na efekt szkolenia i możliwości współpracy z systemem C-Eye.

UWAGA!
Zapisy do dnia 05.04.2018r.
Wpłata tylko i wyłącznie na konto.
PKO BP 44 1020 1462 0000 7002 0150 7714
NZOZ C.M. "Epimigren"
Krzysztof Nicpoń
Botaniczna 38
86-031 Osielsko
W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz termin szkolenia.

Miejsce szkolenia

Centrum Medyczne EPIMIGREN
ul. Botaniczna 38, 86-031 Osielsko (k. Bydgoszczy)

Daty szkoleń

kwiecień 2018

Szkolenie jednodniowe

10 kwiecień (limit miejsc: 20 osób)

Rejestracja
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: epimigren.sekretariat@wp.pl .
Telefon stacjonarny: 52 343 60 35


 O Centrum Medycznym EPIMIGREN

W Klinice "Epimigren" pacjenci trafiają pod opiekę najwyższej jakości i pozostają pod czujnym okiem specjalistów neurologów, rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów i pielęgniarek. 

Epimigren składa się z Centrum Neurorehabilitacji, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Ambulatorium. Zajmujemy się nie tylko usprawnianiem osób starszych, ale także rehabilitacją pacjentów po udarach, urazach i po operacjach chirurgicznych.

Przy pomocy zespołu terapeutów, do którego należą także logopeda i psycholog, chory ma duże szanse na powrót do sprawności. „Epimigren” to innowacyjny, wysokospecjalistyczny ośrodek opiekuńczo-leczniczy dla osób z problemami neurologicznymi, z dolegliwościami wymagającymi rehabilitacji oraz dla osób w podeszłym wieku. Pomoc znajdą też osoby, które chcą skorzystać fachowej pomocy w odchudzaniu.

Założycielem Centrum Medycznego „Epimigren” jest dr Krzysztof Nicpoń – specjalista neurolog z ponad 30-letnim stażem, wieloletni ordynator oddziałów neurologii i wczesnej rehabilitacji poudarowej, wcześniej adiunkt Kliniki Neurologii Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy. Specjalizuje się w udarach mózgu, epilepsji, bólach głowy, padaczce, parkinsonizmie, Alzheimerze, stwardnieniu rozsianym, migrenach, chorobach naczyniowych mózgu, zespołach bólowych, chorobach zapalnych i zwyrodnieniowych układu.

Wirtualny spacer po ośrodku.

REJESTRACJA

Rejestracja pacjentów do pobytu w oddziale rehabilitacji oraz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, jak również rejestracja na badania dodatkowe i do poradni specjalistycznych odbywa się codziennie od godziny 9.00 do 17.00 pod nr:

Tel. stancjonarny: 52 343 60 35

KONTAKT

Centrum Neurorehabilitacji, Oddział Rehabilitacji CM „EPIMIGREN”
86-031 Osielsko, ul. Botaniczna 38
Tel: 52 343 60 35
Faks: 52 343 60 35, Mail: epimigren@epimigren.eu
Z działem ambulatoryjnym i szpitalnym przez recepcję
tel. 52 343 60 35
Osobisty z Dyrektorem CM „EPIMIGREN” w poniedziałki i czwartki po telefonicznym ustaleniu godziny spotkania.