Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Centrum Medyczne EPIMIGREN Krzysztof Nicpoń, ul. Botaniczna 38; 86-031 Osielsko;

 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi przetwarzanymi przez NZOZCentrum Medyczne EPIMIGREN Krzysztof Nicpoń, ul. Botaniczna 38; 86-031 Osielsko można kontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: epimigren.sekretariat@wp.pl lub nr tel. 52-343-60-35;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 1. na podstawie art. 23 i następne Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz

 2. zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 3. w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych;

 2. W przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 1. na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz

 2. w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,

 1. W przypadku, o którym mowa w pkt 5, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych;

 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych;

 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe;

 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 Krzysztof Nicpoń(Administrator)

Kontakt

Klinika Neurorehabilitacji Centrum Medyczne „EPIMIGREN”

86-031 Osielsko, ul. Botaniczna 38

tel.: 52 343 60 35 

faks: 52 343 60 35, 

mail: sekretariat@epimigren.eu

Osobisty kontakt z Dyrektorem CM „EPIMIGREN” w poniedziałki i czwartki po telefonicznym ustaleniu godziny spotkania lub kontakt mailowy: sekretariat@epimigren.eu

Zobacz jak dojechać

Recepcja

Z działem ambulatoryjnym i szpitalnym przez recepcję

Recepcja czynna

poniedziałek 7:30 – 19:00
wtorek 7:30 – 15:00
środa 7:30 – 15:00
czwartek 7:30 – 19:00
piątek 7:30 – 15:00